เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ.1/2565 จ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร กิจกรรมผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 6 รายการ ตามประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

 

13 total views, no views today

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

1.1 ร่างประกวด

2 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

3 ขอบเขตงาน

4 แบบแปลน

5 แบบ ปร 4 5 6

6 แบบ ปร 4 5 6

2 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

13 total views, 1 views today